slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

G

Prof. dr hab. Grażyna Ginalska (z d. Turczynowicz)

Grażyna Ginalska (z d. Turczynowicz) była uczennicą Liceum im. A.J. Ks. Czartoryskiego w latach 1967-1971, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.  Następnie ukończyła biologię ze specjalnością biochemia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. W latach 1976 – 2005 pracowała naukowo w Zakładzie Biochemii WBiNoZ na UMCS, doktoryzowała się w 1988 r, a habilitację uzyskała w 2001 r. Przeniosła się na Uniwersytet Medyczny w Lublinie i od 2005 r jest Kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskała w 2009 r. Jest cały czas nauczycielem akademickim, a naukowo zajmuje się wytwarzaniem i modyfikacją biomateriałów o przeznaczeniu medycznym.

Za pracę badawczą i wynalazczą była wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Za opracowanie cyklu publikacji dotyczących biomateriałów w medycynie regeneracyjnej otrzymała Zespołową Nagrodę Naukową V Wydziału Nauk Medycznych PAN, Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Grand Prix Europejskiej Izby Francuskich Wynalazców oraz  złoty medal z wyróżnieniem w konkursie „Innovation Brussels Eureka 2013”. Otrzymała też nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za wybitne osiągnięcie wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej”. Wielokrotnie kierowała projektami badawczymi: NCN, NCBiR, UE PO Innowacyjna Gospodarka, UNILAP LP (USA), M-eraNet w ramach Horizon 2020. Prof. G. Ginalska jest członkiem Rady Naukowej i Rady Finansów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, członkiem Komisji Nauki o Materiałach PAN, Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN oraz członkiem Akademii Polskiego Sukcesu.

Prof. Grażyna Ginalska wraz z zespołem opracowała biomateriał „FlexiOss®” (zwany „sztuczną kością”) do implantacji w ubytki kostne, wykorzystywany w chirurgii urazowej i ortopedii, który obecnie przechodzi badania kliniczne i proces rejestracji. Biomateriał kościozastępczy FlexiOss w 2019 otrzymał tytuł „Polski Produkt Przyszłości” w XXI edycji Konkursu organizowanego przez NCBiR oraz PARP oraz nagrodę gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Badania i Rozwój”.

 

Prof. dr hab. Wiesław Gołąbek

Urodził się w 1940r. we wsi Bałtów. Do Liceum Ogólnokształcącego
im. A.J. ks. Czartoryskiego w Puławach uczęszczał w latach 1953-1957.

Po maturze zdał egzamin wstępny na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończył w 1963 r. Przez ostatnie 3 lata studiów i po dyplomie pracował w Zakładzie Patofizjologii. W tym zakładzie poznał podstawy medycyny klinicznej, zasady prowadzenia badań naukowych i obronił pracę doktorską.

W latach 1974 - 2010 pracował w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Lublinie kierowanej przez prof. Bolesława Semczuka. Przechodził kolejne etapy awansu naukowego do tytułu profesora w 1990 roku. Dużo wiedzy i umiejętności, zwłaszcza operacyjnych, zdobył w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych (półtoraroczne w ośrodkach brytyjskich, półroczne w niemieckich).

W latach 1998-2010 był kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie wykonywany był wówczas szeroki zakres operacji w obrębie głowy i szyi w obszarze od obojczyków do podstawy czaszki włącznie. Jest autorem i współautorem 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Większość artykułów dotyczy diagnostyki i metod leczenia operacyjnego w chorobach głowy i szyi. Był promotorem 6 przewodów doktorskich i opiekunem 2 habilitacji.

 

Prof. dr hab. Andrzej Marek Gorgol

Andrzej Marek Gorgol, urodził się 11 X 1964 w Lublinie. W 1983r. ukończył  Liceum Ogólnokształcące im Adama Jerzego ks. Czartoryskiego w Puławach. Jest absolwentem Wydz. Prawa i Administracji (1988) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1999r. obronił pracę doktorską, a w 2012r. habilitacyjną. Od 1987r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Finansowego UMCS.

Od 1979 jako uczeń I LO w Puławach kolportował pisma niezależne („Opinia”, „Robotnik”, „Spotkania – Niezależne Pismo Młodych Katolików”, „Droga”, „Bratniak”). W 1979 był współzałożycielem nielegalnej puławskiej organizacji młodzieżowej Konfederacja Ludzi Wolnych, przekształconej we wrześniu 1981r. w Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży, którym kierował. Wszedł w skład redakcji pisma „Zawiszak”, wydawanego przez puławskie środowisko Niezależnego Ruchu Harcerskiego.

Po 13 XII 1981r. został przewodniczącym tzw. młodzieżowych struktur piątkowych wspierających działania Komitetu Obrony Narodowej „S” w Puławach (akcje ulotkowe, kolportaż, druk). Był założycielem, redaktorem, wydawcą i drukarzem podziemnego pisma młodzieżowego „Kret”.

13 VII 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie śledczym w Lublinie. Do 1989r. kolporter wydawnictw podziemnych (książek CiS-u, NOWej, Woli i ABC, pism). 1987-1988 przewodniczący podziemnej Komisji Uczelnianej NZS UMCS, członek MKK NZS w Lublinie, współorganizator Porozumienia Koziołek, integrującego w Lublinie środowiska NZS, KPN, Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu WiP, w 1988 współzałożyciel i wydawca pisma „Koziołek”. W III i V 1988r. współorganizator manifestacji studenckich w Lublinie, kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W VIII 1988r. gość Rady Narodowej w Londynie w składzie delegacji reprezentującej młodzieżowy nurt podziemia z kraju. XII 1988 – VI 1989 współorganizator Koła Terenowego Towarzystwa Przyjaciół Powściągliwości i Pracy.

Andrzej Gorgol - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego UZ; radca prawny, członek SKO w Lublinie; autor licznych prac naukowych z zakresu prawa finansowego.

 

Prof. dr hab. Marzena Dębska (z d. Gumowska)

Ukończyła Liceum im. A. J. Czartoryskiego w roku szkolnym 1989/90. Studia na Akademii Medycznej w Warszawie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w 1996 r.

Specjalizowała się w zakresie położnictwa i ginekologii (I stopień w 2000 i II stopień w 2005) oraz perinatologii (2016). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2007 r. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Skuteczność i bezpieczeństwo metod stosowanych w diagnostyce i terapii alloimmunologicznej małopłytkowości płodu. W 2018 w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac pt. Postępy w diagnostyce i terapii prenatalnej wad serca, układu moczowego, małopłytkowości alloimmunologicznej oraz chorób tarczycy u płodu. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Wraz z mężem prof. Romualdem Dębskim była założycielką  przychodni lekarskiej Dębski Clinic.

Związana również z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach patologii ciąży, prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka oraz diagnostyki i terapii wad wrodzonych i chorób płodu. Przeprowadziła kilka tysięcy zabiegów wewnątrzmacicznych  - począwszy od diagnostycznych amniopunkcji, kordocentez, biopsji kosmówki, przez transfuzje dopłodowe, punkcje odbarczajace, implantacje shuntów, fetoskopie, po laseroterapie. Jest jedyną osobą w Polsce, która wykonuje zabiegi na sercach płodów. Autorka lub współautorka ponad 100 publikacji z zakresu ginekologii i położnictwa, endokrynologii, ultrasonografii oraz perinatologii.

Prof. dr hab. Janusz Gajda

Urodził się 20.06.1933 roku w Klementowicach. Tu w latach 1940-1947 uczęszczał do szkoły podstawowej. Następny etap edukacji to lata 1947-1951 spędzone w Liceum im. A.J. ks. Czartoryskiego. Maturę uzyskał z dobrą lokatą, ale jako wyrzucony z ZMP został uznany za wroga klasowego, co zamykało mu drogę do państwowych wyższych uczelni. Katolicki Uniwersytet Lubelski był wtedy oazą dla wykluczonych politycznie i społecznie osób, nazywanych przez władzę pogardliwie wrogami ludu. Tu na Wydziale Filologii Polskiej studiował i w 1955 roku uzyskał magisterium. W tych czasach absolwenci KUL-u, mimo dużego zapotrzebowania na nauczycieli, napotykali na olbrzymie trudności w znalezieniu zatrudnienia w szkolnictwie. Dzięki rekomendacji kolegi uzyskał zatrudnienie w Technikum Rachunkowości Rolnej w Bogurzynie pow. Mława w charakterze pracownika kontraktowego na stanowisku nauczyciela. Następne miejsca pracy w szkolnictwie wiązały się z rolnictwem i kolejnymi awansami. Pełniąc funkcję Starszego Wizytatora w Departamencie Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa, uczęszczał na seminarium doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Po doktoracie, który uzyskał w 1975 roku, otrzymał propozycję pracy w Instytucie Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, na stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Humanistycznej w Zakładzie Kształcenia Dorosłych. Od 1 sierpnia 1980 roku został zaangażowany na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, a od 1988 roku, już po habilitacji, kierował nowo powołanym Zakładem Teorii Upowszechniania Kultury. Rok 1995 to data uzyskania tytułu profesora. Niezależnie od pracy na UMCS podejmował dodatkowe zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. W 2003 roku, po ukończeniu 70 lat, przeszedł na emeryturę.

W swej pracy naukowej początkowo zajmował się głównie problemami kształcenia humanistycznego oraz wykorzystaniem środków masowego przekazu w edukacji dorosłych. Po 1984 roku skoncentrował się na problematyce ogólnie rozumianej kultury: wartościami w aspekcie antropologicznym i pedagogicznym, animacją kulturową, a także teoretycznymi podstawami oraz możliwościami reaktywowania pedagogiki kultury.

Pasją Profesora była turystyka i poznawanie świata. Zwiedził wiele krajów na pięciu kontynentach. Zamiłowanie do sztuki zaowocowało otwarciem w rodzinnym domu galerii JAG (Janusza i Andrzeja Gajdów), jedynej prywatnej galerii w Puławach. Tu znalazły miejsce między innymi eksponaty z podróży po świecie.

 

powrót