slider
slider
slider
slider

Grono pedagogiczne

Beata Trzcińska – Staszczyk - dyrektor szkoły

 

 

 nauczyciel matematyki i informatyki; III stopień specjalizacji zawodowej;

 nauczyciel dyplomowany; ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki;

 Kurs Kwalifikacyjny „Lider WDN w zreformowanej szkole” nadający uprawnienia do projektowania i prowadzenia wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

 Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej;

 szkolenie „Kreowanie wizerunku Rady Pedagogicznej i placówki oświatowej”;

 seminarium naukowe „Jak wspierać nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym?”, „Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem zdolnym”.

 autorka wielu publikacji dotyczących oświaty w prasie lokalnej i ogólnopolskiej

 
Renata Lenart - wicedyrektor szkoły
 
 pedagog szkolny; specjalność pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;

 nauczyciel dyplomowany;

 pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
 auditor wewnętrzny;

 Studia podyplomowe w zakresie Psychopedagogiki twórczości;

 kursy: Kreowanie marki placówki oświatowej, Negocjacje i mediacje w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych, Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 dla doskonalenia procesu wychowania, Zapoznanie ze sposobami wdrażania technologii informacyjnej i możliwościami jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły, System zarządzania jakością ISO 9001 - Teoria i praktyka tworzenia dokumentacji systemu, Istota i zasady, kursy przygotowujące do realizacji programu profilaktyki środowiskowej dla młodzieży „Śnieżna kula”, „Tak czy nie”, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Szkolna interwencja wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne.

   
  Rafał Cieśla - wicedyrektor szkoły
   
   nauczyciel matematyki i informatyki;

   Studia Podyplomowe z zakresu nauczania informatyki i technologii informacyjnej;

   kursy: „Zaawansowana administracja szkolną strukturą informatyczną”, „Opiekun szkolnej pracowni komputerowej opartej na platformie Macintosh”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, „Zaawansowane metody tworzenia stron WWW z elementami wykorzystania projektowania w architekturze klient – serwer”, „Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnieniu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły”.

   
   
  Grzegorz Paciorek - kierownik internatu
   

   

   nauczyciel – wychowawca internatu; mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej;

   nauczyciel informatyki;

   Studia Podyplomowe Resocjalizacja, Informatyka, Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości;

   kursy „Praca z uczniem zdolnym”, „Zamówienia publiczne”, System zarządzania jakością ISO 9001”.

   

   
  Dorota Adamczyk – Fiorek
  • mgr fizyki - UW;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki;
  • nauczyciel mianowany;
  • uprawnienia kierownika wycieczek.
   
  Urszula Bińczak
  • wykształcenie wyższe magisterskie – Akademia Rolnicza Lublin;
  • Studium Pedagogiczne – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Lublin;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej – WOM Lublin;
  • Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny – KUL;
  • kursy: „Narkotyki, ich rodzaje, działanie, skutki zażywania” – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, „Profilaktyka Agresji i pomocy wśród uczniów” – PCDZN Puławy, „Jak rozumieć i rozwiązywać sytuacje trudne wychowawczo” – WODN Lublin, „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania” – PCDZN Puławy.
  Maria Bligier
  • absolwentka filologii romańskiej i iberyjskiej, specjalność pedagogiczna,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. francuskiego
  • certyfikat FCE z j. angielskiego
  • uprawnienia kierownika wycieczek
  • kursy i szkolenia: "Zasady tworzenia programów autorskich", "Podstawy Internetu w dydaktyce szkolnej", "Doskonalenie umiejętności wychowawczych".
  Agnieszka Bodeńko
  • wykształcenie wyższe magisterskie – Politechnika Lubelska Wydział ZiPT;
  • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki i technologii informacyjnej w szkole;
  • nauczyciel mianowany;
  Teresa Bogusz
  • mgr filologii rosyjskiej - UW;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • szkolenie: Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole.
  Andrzej Browarny
  • absolwent UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • opiekun 1 laureata i 2 finalistów olimpiady geograficznej i nautologicznej na szczeblu centralnym (ogólnopolskim);
  • opiekun 25 uczniów na szczeblu okręgowym olimpiady geograficznej;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii – OKE Kraków.
  Beata Burecka
  • mgr filologii polskiej – UMCS
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków
  • Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, Wiedza o kulturze, Etyka.
  Jolanta Chadaj
  • mgr matematyki, specjalność matematyka teoretyczna – UMCS Wydział Mat – Fiz;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole – UMCS, Technologia informacyjna – WSEiI, Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość – UW;
  • certyfikat z j. niemieckiego ZD na poziomie B1;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
  • kursy i szkolenia: Pomiar dydaktyczny w matematyce – WOM Lublin, Język HTML, tworzenie stron www i ich wykorzystanie w dydaktyce – EDUCOM Lublin, Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów matematyczno – fizycznych – EDUCOM Lublin.
  Zbigniew Charytanowicz
  • mgr filologii polskiej, specjalizacja pedagogiczna;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
  • studia podyplomowe Świat jest jeden! Kształtowanie holistyczne w szkole – KUL;
  • I stopień specjalizacji zawodowej – WODN Lublin;
  • doskonalenie zawodowe: Szkoła letnia dla nauczycieli „Historia i kultura Żydów polskich” – ŻIH Warszawa, Konserwatorium „Myśl – Kultura – Obraz” – ODN Zamość, Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych, „Metody aktywizujące na lekcjach j. polskiego” – WODN Lublin,

  Monika Cios

  • mgr biologii – UMCS;
  • studia podyplomowe: „Przyroda dla liceum i szkoły podstawowej”; „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Kompetencje wychowawcze”;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – CKE Kraków.   
  Paweł Cybula
  • mgr filologii angielskiej – Uniwersytet Śląski;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • absolwent Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu
  • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.
  Agnieszka Czarnota – Borowiec
  • mgr filologii angielskiej – KUL JP II;
  • nauczyciel mianowany;
  • egzaminator maturalny języka angielskiego OKE Kraków.
  Iwona Czerniakiewicz – Czyż
  • mgr filologii polskiej – specjalność nauczycielska – UMCS;
  • Podyplomowe Studium Filologii Polskiej – UMCS;
  • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania j, polskiego – WOM Lublin;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.
  Anna Czernobaj
  • mgr filologii angielskiej UW, specjalizacja metodyka nauczania;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego.

  Elżbieta Drapała

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Pedagogika II0;
  • nauczyciel mianowany.
  Katarzyna Dytkowska
  • mgr filologii angielskiej, specjalizacja metodyka nauczania;
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków.
  Justyna Dzierżak – Tchórzewska
  • mgr filologii romańskiej z profilem iberystycznym – UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • Specjalistyczny Kurs Doskonalący „Jestem sobą” – SPDN Łódź;
  • Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach języków obcych – LSCDN Lublin.
  Edyta Dzwonnik
  • mgr filologii polskiej – UMCS;
  • nauczyciel mianowany;
  • szkolenia OKE dotyczące matury ustnej i pisemnej z j. polskiego;
  • szkolenia wydawnictw „Stentor”, „Między tekstami”, „Operon”.
  Grażyna Gola – Berbecka
  • mgr filologii polskiej – UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany
  • Studia Podyplomowe w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy KULu;
  • Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze – WSEiI;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
  • kursy i szkolenia: trzystopniowy kurs Pomiar dydaktyczny – WODN, Techniki plastyczne w pracy z uczniami – PCDZN, Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży – PCDZN, Ocenianie wspierające ucznia – PCDZN, Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela – PCDZN.
  Marzenna Grabczak
  • mgr historii;
  • I stopień specjalizacji zawodowej;
  • Studia Podyplomowe historii – UMCS;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z historii – OKE Kraków;
  • szkolenie „Profil edukacji prawnej i obywatelskiej – CEO;
  • kursy: „Mniejszości narodowe w Polsce” – Edukator, „Europejskie programy edukacyjne” – WODN.
  Wojciech Heczko
  • mgr filologii angielskiej, specjalność metodyka nauczania;
  • nauczyciel mianowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – OKE Kraków.
  Agnieszka Janicka
  • mgr historii - KUL Lublin;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • wychowawca roku 2009;
  • szkolenia: „Public relations w usługach edukacyjnych”, „Kreowanie marki placówki oświatowej”, „Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole”, „Praca z uczniem zdolnym”.

  Agnieszka Kacperek

  • mgr matematyki;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki – OKE Kraków;
  • europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Towarzystwo Informatyczne.
  Barbara Kosior
  • magisterskie przygotowanie pedagogiczne;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • nauczyciel - wychowawca internatu, Przewodniczący Zespołu Wychowawczego w Internacie, Opiekun sekcji samopomocy w nauce,
  • Studia Podyplomowe z psychoprofilaktyki – UMCS;
  • kursy i szkolenia: Kierownik wycieczek szkolnych, „Komunikacja – negocjacja”, „Formy i metody oddziaływań wychowawczych w internacie”, „Rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo”, „Profilaktyka agresji i przemocy”, „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniem o zachowaniach trudnych wychowawczo”, „Zaburzenia zdrowia psychicznego u młodzieży. Diagnoza. Zasady postępowania i oddziaływania profilaktyczne”. „Psychologiczna pierwsza pomoc na rzecz ucznia w kryzysie”, „Przyczyny niepowodzeń szkolnych”.
  Justyna Kowalczyk
  • mgr wychowania fizycznego - AWF Warszawa;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • instruktor: lekkiej atletyki, gimnastyki i pływania;
  • instruktor Nordic Walking;
  • instruktor piłki siatkowej i piłki ręcznej;
  Anna Kozłowska – Skwarek
  • mgr filologii angielskiej – UW;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • stypendystka 2004 – 2005 Fulbright Teacher Exchange Program;
  • nauczyciel literatury światowej i j. angielskiego jako drugiego języka w Oregonie w Stanach zjednoczonych w South Salem High School w roku akademickim 2004 – 2005.
  Tomasz Kraszewski 
  • mgr historii, KUL Lublin;
  • studia podyplomowe: wychowanie fizyczne z korektywą;
  • kurs kwalifikacyjny - bibliotekoznawstwo, WODN Kursor;
  • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
  • nauczyciel mianowany;
  Iwona Krawczyk
  • mgr chemii – UMCS wydział Chemii;
  • Studium Pedagogiczne – UMCS;
  • Specjalistyczny Kurs Doskonalący – realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Jestem sobą” – NPDN Łódź;
  • debata „Problemy dotyczące współpracy Wydziału Chemii ze szkołami i nauczycielami przygotowującymi uczniów do Olimpiady Chemicznej – UMCS.
  Patrycja Król
  • mgr wychowania fizycznego UMCS, specjalizacja "Turystyka i rekreacja";
  • podyplomowe studia: "Public relations i komunikacja społeczna" WSPA Lublin;
  Halina Kuflewska
  • mgr filologii polskiej – Wydział Humanistyczny KUL;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
  • Podyplomowe Studia Filologii Polskiej w Lublinie;
  • Studium Socjoterapii zorganizowane przez Stowarzyszenie Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Starachowicach;
  • kurs Pomiar dydaktyczny w edukacji polonistycznej – WODN Lublin;
  • Programy nauczania w liceach ogólnokształcących – wybór, modyfikacje, konstruowanie – WODN Lublin.
  Jolanta Kuś-Radowiecka
  • mgr pedagogiki – UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany, nauczyciel – wychowawca w internacie, opiekun Samorządu Internatu, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych;
  • Studia podyplomowe – pedagogika resocjalizacyjna – UMCS;
  • Specjalistyczny Kurs Doskonalący przygotowujący do profilaktyki środowiskowej Śnieżna Kula;
  • I i II stopień szkolenia w zakresie problematyki HIV/AIDS i narkomanii;
  • kursy: „Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych”, „Psychologiczna „Pierwsza Pomoc” na rzecz ucznia w kryzysie”, „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Profilaktyka agresji i przemocy”, „formy i metody oddziaływań wychowawczych w internacie”, „Opiekun zajęć pozalekcyjnych w szkolnej pracowni internetowej”.
  Katarzyna Kwiatek – Farion
  • mgr geografii – Akademia Świętokrzyska w Kielcach;
  • Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o rodzinie KUL;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z geografii;
  • kursy i szkolenia: „Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Opiekun szkolnego Samorządu Uczniowskiego”;
  • akcje charytatywne i ekologiczne: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę, „Góra grosza” na rzecz Papieskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, konkurs czysty las;
  • współpraca m.in. z IUNG, Nadleśnictwem Puławy, Muzeum Przyrodniczym w Kazimierzu Dolnym.
  Krzysztof Lejwoda
  • mgr filologii angielskiej, specjalizacja: tłumaczenia
  • nauczyciel dyplomowany
  • opiekun laureata w konkursie jęz. angielskiego na szczeblu wojewódzkim
  • opiekun szkolnej sekcji tenisa ziemnego
  Lucyna Lekan – Kozak
  • mgr teologii – KUL;
  • nauczyciel mianowany;
  • szkolenia: „Klasowy program wychowawczy”, „Bądźmy uczniami Chrystusa”, „Miejsce katechezy: rodzina – parafia – szkoła”, „Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży – nasz wspólny problem”.
  Kamila Leń
  • mgr filologii angielskiej – UMCS Lublin;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego - OKE Kraków;
  • Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
  Piotr Leń
  • mgr wychowania fizycznego – AWF Biała Podlaska;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • trener piłki ręcznej klasy II;
  • ogólnopolskie kursokonferencje dla trenerów piłki ręcznej drużyn ligowych;
  • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych.
  Alicja Lewtak – Siczek
  • mgr filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – OKE Kraków;
  • Podyplomowe Studia z zakresu komunikowania społecznego i dziennikarstwa;
  • szkolenia OKE dotyczące matury z j. polskiego;
  • szkolenia: „Nauczanie wiedzy o kulturze w świetle projektu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”, szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej – „Narzędzia edycji stron www”, „Edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.
  Dariusz Łysiak
  • mgr pedagogiki specjalnej – APS im. Marii Grzegorzewskiej;
  • warsztaty: program warsztatowo – stażowy „Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej” – Agencja Doradztwa Zawodowego „AD”, „Mobilizowanie uczniów do pracy” – Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
  • „Złoty kluczyk” – wprowadzenie do terapii Miltona H. Ericksona, „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej, „Terapia rodzin” – Polski Instytut Ericksonowski;
  • Kurs kwalifikacyjny „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” – Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych,
  • Specjalistyczny Kurs Doskonalący do realizacji Programu profilaktyki środowiskowej „Śnieżna Kula” – SPDN;
  • "Klasowy program wychowawczy” – WODN „KURSOR”
  Agnieszka Matraszek
  • mgr filologii germańskiej;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • uprawnienia kierownika wycieczek;
  • studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  Agnieszka Michna
  • mgr matematyki, UMCS Lublin, specj. zastosowania matematyki
  Monika Misztal
  • mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej - UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • doskonalenie zawodowe w zakresie pracy wychowawczej: „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, „Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne nauczyciela”, „Psychologiczna pierwsza pomoc na rzecz ucznia w kryzysie”, Profilaktyka agresji i przemocy”, „Formy i metody oddziaływań wychowawczych”;
  • doskonalenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły: „System zarządzania jakością ISO 9001”, „Wykorzystanie instrumentów ISO 9001 do doskonalenia procesu wychowania”, System zapewniania jakości pracy szkoły”;
  • doskonalenie zawodowe własnych umiejętności zawodowych: I-szej pomocy, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, „Technologia informacyjna i komunikacyjna”, „Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawczej”.
  Ewa Panecka
  • magister biologii – UMCS wydział Biologii i Nauk o Ziemi;
  • doktor nauk społecznych - KUL;
  • studia podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego – KUL;I rok studiów doktoranckich – KUL Wydział Nauk Społecznych;
  • od ponad 10 lat opiekun grup młodzieży pracującej na rzecz puławskiego hospicjum;
  • udział w konferencjach i sesjach naukowych: „Rodzicielstwo zadaniem człowieka”, „Rodzina podstawowym dobrem człowieka”, „Zawód: Nauczyciel – trudności i perspektywy”, „Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Stefana Kunowskiego”;
  • udział w warsztatach: „Profilaktyka HIV i AIDS”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Kurs dla kierowników szkolnych wycieczek”.
  Tomasz Piotr Panek
  • mgr historii;
  • Studia Podyplomowe „Konstytucjonalizm”, Organizacja i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”, „Integracja Europejska – Fundusze Unijne”;
  • kurs „Prawa i wolności człowieka” – HFCP;
  • II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania historii;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • publikacje metodyczne, dydaktyczne.
  Jerzy Pecio
  • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • Studia Podyplomowe kierunek Edukacja Obronna na AWF Katowice;
  • kierownik sekcji strzeleckich a szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych.

  Piotr Pedryc

  • mgr geografii WSP w Kielcach;
  • nauczyciel mianowany;
  • studia podyplomowe WOS;
   
  Marzanna Piekoś
  • mgr biologii – UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z biologii – OKE Kraków;
  • kursy: „Kierownik obozów wędrownych” – PTSM Warszawa, „Kierownik szkolnych wycieczek kwalifikowanych”, Kurs językowy dla nauczycieli szkół bilingwalnych – British Council i CODZN,
  • warsztaty: „Aktywizujące metody nauczania – uczenia się” - PCDZN, „Jak rozmawiać z rodzicami” - PCDZN, Doskonalenie umiejętności wychowawczych – PRAESTERNO, Prezentacja i pokaz – PCDZN, Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi – UM Puławy,
  • doskonalenie zawodowe: Projekt edukacyjny jako metoda pracy z uczniem – ACE, Ekologia i ochrona środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – WODN Lublin.
  Monika Poświatowska
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Lublin;
  • Kurs kierownika wycieczek, obozów wędrownych i innych form turystyki kwalifikowanej – WODN Lublin;
  • Kurs j. angielskiego na poziomie intermediate – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Puławach.
  Dorota Próchniak
  • mgr pedagogiki;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej – WODN Kursor;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – WODN Kursor.
  Jolanta Rokosz – Konieczna
  • mgr psychologii – KUL;
  • Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi;
  • nauczyciel mianowany.
  Marek Rzeszutko
  • mgr historii
  • nauczyciel mianowany
  Beata Smolarek
  • mgr filologii polskiej, specjalność nauczycielska;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. polskiego – CKE Kraków.
  Edyta Sońta
  • mgr filologii germańskiej, specjalność metodyka nauczania;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. niemieckiego – CKE Kraków.
  Monika Strawa
  • mgr matematyki;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków;
  • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych – PCDZN Puławy;
  • europejski certyfikat umiejętności komputerowych ECDL Towarzystwo Informatyczne.
  Joanna Strzemska-Lejwoda
  • mgr filologii angielskiej, UMCS Lublin, specjalizacja: metodyka nauczania jęz. angielskiego
  • nauczyciel mianowany
  Łukasz Szymanek
  • mgr teologii, specjalizacja nauczycielska – KUL JP II;
  • szkolenie „W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych” – KUL JP II;
  • szkolenie „Obecność Biblii w katechezie – KUL JP II;
  • szkolenie „Katecheza dzieci” – KUL JP II;
  • szkolenie „Ocenianie ucznia” – PCDZN Puławy.
  Agnieszka Sylwestrowicz
  • mgr chemii, specjalizacja dydaktyka chemii;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z chemii – OKE Kraków.
   
  Paulina Śniegocka
  • mgr wychowania fizycznego – AWF Kraków;
  • uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Fitness – nowoczesne formy gimnastyki;
  • dyplom ukończenia kursu masażu leczniczego I i II stopnia;
  • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych;
  • szkolenia: „Podstawowy kurs udzielania Pierwszej Pomocy”, „Doskonalenie umiejętności wychowawczych”, „Lekcja wychowawcza – lekcja na którą się czeka”.
  Marta Tarnowska
  • mgr filologii angielskiej – UMCS;
  • mgr filologii rosyjskiej – UMCS;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z j. angielskiego – CKE Kraków;
  • stypendystka 2007 – 2008 Fulbright Teacher Exchange Program, nauczyciel j. angielskiego jako drugiego języka, historii USA i ogólnej wiedzy o świecie w Moline High School w Illinois, USA.
  Anna Thiede
  • mgr matematyki – UMCS;
  • Studia Podyplomowe Nauczanie informatyki – Politechnika Lubelska;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – OKE Kraków.
  Małgorzata Warchał
  • mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowo – technicznej – UMCS;
  • Studia Podyplomowe Logopedia Korekcyjna;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych;
  • szkolenia: ”Biblioteka szkolna jako centrum informacji dla uczniów i nauczycieli”, „Multimedia w pracy nauczyciela – bibliotekarza”, „Biblioteka centrum informacyjno – dydaktycznym szkoły”, „Jak pracować z uczniem trudnym”, „Czytanie dziedzictwa kultury”.
  Alicja Wawer – Lis
  • mgr ekonomii;
  • nauczyciel dyplomowany;
  • Studia Podyplomowe Edukacja obronna;
  • egzaminator egzaminów zewnętrznych z przedmiotów ekonomicznych – OKE Kraków.
  Łukasz Wojciechowski
  • mgr wychowania fizycznego na AWF Biała Podlaska;
  • licencja Fizjoterapii na AWF Biała Podlaska;
  • kurs instruktora piłki siatkowej;
  • kurs instruktora windsurfingu.
  Mariola Wróbel
  • mgr fizyki, specjalność doświadczalna;
  • egzaminator egzaminu maturalnego z fizyki – CKE Kraków;
  • szkolenie na organizatora okręgowych komisji egzaminacyjnych – OKE Kraków;
  • warsztaty przedmiotowo – metodyczne w zakresie zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym – EDUCOM Lublin;
  • warsztaty doskonalenia zawodowego „Doskonalenie umiejętności wychowawczych” – PRAESTERNO.