slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

N

Prof. dr hab. Kazimierz Noworolnik

Kazimierz Noworolnik urodził się 26.06.1947 we Wronowie koło Puław. W roku 1964 ukończył I LO im. A.J. ks. Czartoryskiego w Puławach. Studiował na wydziale rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskał w 1971r., po czym odbył roczny staż produkcyjny w zakładzie doświadczalnym w Osinach.

W latach 1072 – 1976 kontynuował naukę na studium doktoranckim w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1977 na wydziale rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wpływ terminu sprzętu i nawożenia azotem na plon i jakość ziarna kilku odmian pszenicy ozimej i jarej”. W roku 1990 uzyskał stopień dra habilitowanego na podstawie rozprawy „Reakcja jęczmienia ozimego na warunki glebowe, nawożenie azotem oraz termin i gęstość siewu”.

W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Reakcja jęczmienia ozimego na warunki glebowe, nawożenie azotem oraz termin i gęstość siewu”. Tytuł i profesora nauk rolniczych otrzymał w 1977 r. Pracownikiem Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych był od roku 1997. Pracował na stanowisku specjalisty (1976-1977), następnie adiunkta (1977-1990), docenta (1991-1997) i profesora (od 1998). W latach 1983 – 1992 pełnił funkcję kierownika Pracowni Uprawy Jęczmienia.

Do najistotniejszych osiągnięć naukowych zaliczyć należy:

- określenie wpływu głównych czynników agrotechnicznych i siedliskowych na plonowanie jęczmienia jarego i ozimego oraz gryki, a także określenie współdziałania między tymi czynnikami na podstawie licznych doświadczeń przeprowadzonych na terenie całej Polski.

- opracowanie agrotechniki mieszanek jęczmienia z owsem optymalnego udziału komponentów mieszanek.

- określenie wymagań agrotechnicznych odmian jęczmienia jarego.

Dorobek naukowy obejmuje 130 publikacji naukowych, 150 popularno-naukowych i popularnych, instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe, materiały szkoleniowe oraz 1 normę branżową, Był promotorem 2 prac doktorskich.

Prof. K. Noworolnik został uhonorowany odznaką „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” oraz trzykrotnie (1979, 1983, 1989) nagrodą Dyrektora IUNG.

 

Prof. dr hab. Anna Strzelec (zd. Nowak)

Anna Nowak urodziła się w 1936 roku w Hipolitówce na Wołyniu. W 1954 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. A.J. Ks.  Czartoryskiego w Puławach.

Studiowała na Wydziale Rolniczym WSR w Lublinie. W 1961 roku podjęła pracę w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG, początkowo na etacie pracownika inż.-technicznego,  a następnie asystenta, starszego asystenta, adiunkta od 1971 roku, docenta od 1983 roku i profesora od roku 1992.Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w roku 1971 na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy „Wpływ mocznika na zdolność szczepów Rhizobium do asymilowania wolnego azotu”.

W 1975 roku przebywała na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Stanu Connecticut w Storrs w USA, odwiedziła ośrodki naukowe USA, Kanady, Anglii i Szwecji, zapoznając się z prowadzonymi w nich badaniami. W 1983 roku Rada Naukowa IUNG nadała jej stopień doktora habilitowanego z zakresu mikrobiologii rolniczej i przyznała nagrodę naukową za rozprawę „Wpływ niektórych czynników środowiska na rozkład herbicydów chloro-s-triazynowych”. W latach 1984-1992  pełniła funkcję kierownika Pracowni Szczepionek i Drobnoustrojów Ryzosfery. W 1992 roku podczas pobytu w Korei szkoliła pracowników uniwersytetów i instytutów w zakresie metod stosowanych w mikrobiologii rolniczej. W lutym 1992  roku uzyskała uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych. Tematyka prac prof. Strzelcowej koncentrowała się na: oddziaływaniu różnych czynników środowiskowych na aktywność biologiczną gleb; interakcji pestycydów i drobnoustrojów glebowych oraz roli drobnoustrojów w detoksykacji i rozkładzie herbicydów ; wiązaniu azotu atmosferycznego przez bakterie symbiotyczne roślin motylkowych oraz wykorzystaniu tych bakterii jako szczepionek dla roślin. Za opracowanie technologii produkcji szczepionek i ich wdrożenie do praktyki rolniczej otrzymała nagrodę naukową Dyrektora IUNG. Prof. dr hab. A Strzelec jest autorem 96 publikacji naukowych, w tym 65 samodzielnych, 2 instrukcji wdrożeniowych, 9 prac przeglądowych oraz kilku ekspertyz i materiałów szkoleniowych. Wyniki swoich badań prezentowała na sympozjach i zagranicznych.

W roku 1987 otrzymała odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”, a w 1992 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

W 1998 roku przeszła na emeryturę.

powrót